Oaktopia

Tree Blog

Quercus kelloggii | Santa Cruz Mountains

A leaf from the Santa Cruz Mountains ecotype of Q. kelloggii

Dave Muffly